Asp access database kullan jobs

Filtro

Minhas pesquisas recentes
Filtrar por:
Orçamento
para
para
para
Tipo
Habilidades
Idiomas
  Estado do Trabalho
  42 asp access database kullan trabalhos encontrados, preços em USD

  Php ile link sitesi yapt?rmak istiyorum. Bootstrap tema kullan?lacakt?r. Ba?ka websitelerden yaz? link ve video çekimi gibi bilgiler çekilerek yap?lacakt?r. Ajax kullan?lacakt?r.

  $261 (Avg Bid)
  $261 Média
  9 ofertas

  Selam bir tane ikon paketi yapcam ornek kalp ikon upon gibi ama koselerdeki harfleri kullan?c? de?i?tirebilir ornek ekte var

  $155 (Avg Bid)
  $155 Média
  2 ofertas

  ...Havale/EFT, Paypal, Payme Prepaid, mikro ödeme, ?yzico, Paytr, Payu, iPara - o Kullan?c?lar için Affiliate Sistemi - o ?irketler ve sat?? yapmak isteyen ki?iler için bayilik sistemi: o Havale ve EFTlerde, banka, mü?teri'nin yazd??? aç?klama ile e-posta deste?i veriyorsa, kullan?c?n?n aç?klamaya yazd??? pin kodu ile otomatik onaylama o ...

  $2645 (Avg Bid)
  $2645 Média
  3 ofertas

  There is a png1 (File1) which is a Brain MRI, I should find the Region Of Interest (ROI) with matlab or opencv. obt...bir beyin MR görüntüsüdür. Bu görüntüden ilgi duyulan bölge analizi matlab ya da opencv ile yap?lmal?. Elde edilen beyin parças? farkl? bir jpg olarak kay?t edilmelidir. Kullan?lan tüm algoritma ve kod teslim edilec...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Média
  12 ofertas

  ...Lose Gizli basit! Eğer kilo için ne yapabilirim inanmazlar Nasıl 2 Ayda 54kg için 85kg'ya itibaren git! Bu kullan Ve Hızlı Ekstra Ağırlık kurtulun Bir kez ve herkes için aboutextra weght unut Nasıl 2 Ayda 52kg için 90 kg itibaren git! Bu kullan Ve Hızlı ve Diyet olmadan Ekstra Ağırlık kurtulun İnsanlar bu ile 20 Kilo Ayda Bırak Bir kez ve sonsu...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Média
  1 ofertas

  ...ortaklar? ar?yoruz. Kendi bölgenizde anaokullar?n? ziyaret ederek ürünün tan?t?m?n? yapman?z, kullan?m?n? sa?laman?z, e?itimini ve deste?inizi vermeniz gerekmektedir. Düzenli olarak her ay en az bir kere anaokulunu ziyaret ederek memnuniyetlerini ve kullan?mlar?n? sa?lad???n?z sürece ayl?k hizmet bedelinin %50'si sizin olacakt?r. Yani sadece sat...

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 ofertas
  DEKORAT?F AYDINLATMA Encerrado left

  ...nlatma tasar?m? yap?l?r. Veya 3d modeli üzerinden DiaLux, 3ds Max gibi programlarla ayd?nlatma tasar?m? yap?l?r.rn2- Eserin AutoCAD ya da 3d modeli üzerinden ayd?nlatmada kullan?lacak ürünlerin ke?if listesi haz?rlan?r.rn3- istendi?i takdirde AutoCAD ile avan ve uygulama projeleri çizilir....

  $464 (Avg Bid)
  $464 Média
  3 ofertas

  ...yla gelen mucizernOp. Dr. Bülent Cihantimur önderli?inde geli?tirilen Organik Saç Ekimi, Cihantimur Ya? Transferi tekni?iyle al?nan kök hücreden zenginle?tirilmi? s?v?n?n kullan?m?yla uygulan?yor. Konuyla ilgili aç?klama yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur "Normal bir saç ekiminde, ekim yap?lacak alan?n verimlili?ini art?rmak içi...

  $2350 (Avg Bid)
  $2350 Média
  7 ofertas
  Yaz?l?m Üret Encerrado left

  ...(Arayüzü de olacak) Metini de kullan?c?dan alacak (kullan?c? metni arayüz üzerinden copy paste yapacak) ve ayn? zamanda aranan kelimenin kaç?nc? sat?rda oldu?unu gösterecek. Kullan?c? birden çok kelimeyi ayn? anda arayabilmeli de. rnrnProgram 3 classtan olu?abilir (yada daha çok). Fakat kelimeyi e?le?tirdikten sonra HashMap ...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 ofertas

  Mevcut altyap?s? kurulu olan sistemimizin sat??a yönelik kullan?m tekniklerinin geli?tirilmesine ve yeni eklentiler yaz?lmas?na destek verecek arkada?lar ar?yoruz. rn

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Média
  1 ofertas
  Hash Tables Encerrado left

  ...fonksiyonu icin toplam catisma ve maximum catisma sayilarini raporlamaniz beklenmektedir. 17 farkli hash fonksiyonu 0 dan 16 ya kadar cyclic shift hash kodlar kullanlarak elde edilecektir. Kisaca, sizden istenen ders kitabinda sayfa 528 (Tablo 9.2) de Ingilizce kelimeler icin yapilmis olan sonuc tablosununun benzerini Turkce

  $10 - $30
  Destacado
  $10 - $30
  0 ofertas
  Kullan?c? Paneli Encerrado left

  Üyelerin profil bilgilerini görüntüleyebildikleri ve anket doldurdukça puan kazandıkları, kazandıkları puanlarla alışveriş yaptıkları sitemiz yakında tüm fonksiyonları çalışacak şekilde yayına girecektir. Bu siteye bir kullanıcı paneli yazılması gerekmektedir.

  $4862 (Avg Bid)
  $4862 Média
  8 ofertas
  Trophy icon Logo Design for UCUZAL.IN Encerrado left

  [login to view URL] için küçük harfler de kullan?labilir. [login to view URL] ?eklinde, olabildi?ince sade ve pastel renkler kullan?larak yap?lm?? illüstratif bir logo.

  $30 (Avg Bid)
  Garantido
  $30
  11 inscrições

  Seyahat alan?nda web ve mobil projelerde kullan?lmak üzere ?ehir rehberi yaz?m?na ihtiyac?m?z bulunmaktad?r. 300 yerli ve yabanc? lokasyon için çal??ma talep edilmektedir. Ortalama bir ?ehir rehberi ve 2 adet 400'er kelimelik SEO metnine ihtiyaç bulunmaktad?r. Ortalama teklifler al?nd?ktan sonra kapsama dair metin içeri?i gönderilecektir.

  $598 (Avg Bid)
  $598 Média
  3 ofertas
  Android App Market Encerrado left

  ...want to copy. Property in terms of look like him. ========================================================= [TURKISH] [login to view URL] özelliklerinde bir site istiyorum. Kullan?lacak altyap?: -PHP -MySql -Ajax -CSS -Javascript -JQuery ?steklerim: - Kodlama aç?s?ndan güvenli ve temiz olmal?. - Siteyi yormamal? ve yüksek performansta

  $708 (Avg Bid)
  $708 Média
  6 ofertas

  ...gösteren bir anket sitesi olacakt?r. Altyap? : .Net teknolojileri ve , SQL Server ile yap?lmal?d?r. Arayüz için 3rd party bir kütüphane-framework kullan?lmas? gerekebilir. Arayüz : Sitenin sade, ça?da?, ferah bir tasar?m? olmal? (örnek : Metro UI Skin, [login to view URL] sitesi). Yönetim Paneli : •

  $1345 (Avg Bid)
  $1345 Média
  9 ofertas

  merhabalar. ?stedi?im protal wordpress altyap?s? üzreine kurulu olacak. kullan?c?lar kendilerine galeri olu?turup resim yükleyip silebilecekler. yüklenen resimler için yorum begeni ve gösterim say?s? tutulacak. Bu yüklenen resimlerden istedi?i profil resmi olarak atanabilecek. Plugin olarak degilde template ?eklinde haz?rlanmas? tercihimdir. Ordan

  $296 (Avg Bid)
  Destacado
  $296 Média
  9 ofertas
  Emakyaj .project Encerrado left

  ...shopping cart. Basically Project consists of six pages. All of these pages with the button details are able to be managed from admin panel. PROJE KONUSU: eMakyaj projesi ile kullan?c?lar var olan bir resmini yükleyerek veya webcamle çekerek sisteme aktard?ktan sonra üzerinde her türlü makyaj uygulamas?n? sanal olarak yapabilecek, tak? ve gözlük gib...

  $1791 (Avg Bid)
  $1791 Média
  9 ofertas

  ...kompleks/dinamik/animasyon olmayan statik ve SADE bir sayfa olacak. Ön sayfan?n tasar?m? benim için önemli. Ana sayfan?n fonu, fotolar?n yerle?imi/kullan?m?, sloganlar fontlar?n kullan?m? önemli. Di?er sayfalar sadece fonksyonel ve oldukça basit olacak. Örne?in "memleketten haberlar" k?sm?nda 4-5 sat?r haber olacak

  $275 (Avg Bid)
  $275 Média
  2 ofertas

  ...z MAgento E-ticaret sitemiz için XML import ve export i?lemlerini yapabilece?imiz ve Bu magento sisteminden XML ile ürün bilgilerini al?p di?er sitelerimizde ( interspire) kullan?lacak XML yaz?l?m? aramaktay?z. MAgento sistemimiz için di?er sitelerden de XML import i?lemi olacak. Ve Magento sisteminden di?er interspire kullanan sitelerime XML ile

  $56 (Avg Bid)
  $56 Média
  3 ofertas
  Restoran Bilgileri Encerrado left

  Restoranlarla ilgili bir rehber yap?lmaktad?r. Size özel bir kullan?c? ad? ve ?ifre olacakt?r. Web sitemizden kullan?c? giri?i yapacaks?n?z, daha sonra bir restoran?n adres, telefon, harita, menü, mutfak vb. bilgileri girilecektir. Size restoranlar?n listesi ve her restoran?n birçok bilgisi sa?lanacakt?r, ancak bunlar?n bir k?sm?n? internetten

  $47 (Avg Bid)
  $47 Média
  4 ofertas

  g++ da çal??mas? gereken çok basit bir graphical user [login to view URL] 2 class var biri component di?eri de [login to view URL] ve tree traversal yap?s?n?n kullan?ld??? bir proje

  $86 (Avg Bid)
  $86 Média
  5 ofertas

  ...bilgileri vb. Projede yer almak isteyen arkada?lara detaylar a?ama a?ama anlat?lacakt?r. Sistemde php programlama dili kullan?lacakt?r. Bunun için ba?vuranlar?n, etiketlerde tan?mlanm?? beceriler etkin ve yeterli bir düzeyde kullan?m becerisine sahip olmal?d?r. Sayg?lar?m?zla....

  $2016 (Avg Bid)
  $2016 Média
  38 ofertas

  Bir model dizayn program?na ihtiyac?m?z vard?r. Sitemizde ki seçece?imiz resimlerin çizimlerin bilgisayar ortam?na aktar?lmas?. ?stenirse kullan?c?lar da haz?r format tan bir ürün seçip üstünde de?i?iklikler yap?p, logo ekleyip, renklerini de?i?tirip, bunu mail yolu ile ve bilgisayarlar?na kaydedebileceklerdir. Resimler arkas?nda watermark ol...

  $933 (Avg Bid)
  $933 Média
  3 ofertas
  PHOTOBOOTH SW Encerrado left

  ...contact me for additional details. Otomatik Biometrik Foto?raf Çekimi Biometrik ve vesikal?k foto?raf çekimi için halihaz?rda grafik arayüzü haz?rlanm?? ve C-Sharp ve WPF kullan?larak belli bir seviyeye getirilmi? fakat yaz?l?mc? arkada??n hastal??? nedeni ile yar?m kalm?? bir projeyi çok k?sa sürede bitirebilecek birileri aranmaktad?r. Pro...

  $900 (Avg Bid)
  $900 Média
  5 ofertas

  ...fayda vardir: 1. Acik platform akademik insansi robotlar: [login to view URL] 2. Liseden doktora seviyesine kadar bircok projede kullan?labilen hem insansi hem farkli sekiller yapilabilen robotlar: [login to view URL] 3. Robotik ve otomasyon alaninda kullanilan

  $75 (Avg Bid)
  $75 Média
  1 ofertas

  ...an yönlendirilmi? oldu?u sitedeki ürünler olsa da sadece bu tip robotlar da olmayacak. Robot olarak nitelendirilebilecek ev aletleri, oyuncaklar, otomasyonda kullan?labilecek motorlar, yedek parçalar, kontrol üniteleri gibi ilgili alan? kapsayan envai çe?it ürün bar?nd?racakt?r. IRobot gibi firmalar?n robotik

  $183 (Avg Bid)
  $183 Média
  3 ofertas
  Twitter Takip Encerrado left

  Twitter'dan belirli hashtagler çekilip ki bu hashtagler her gün farkl? olacak; bunlar belirli bir düzen içinde listelenecek. Kullan?c?lar kendi twitter hesaplar? ile giri? yapacaklar ve att?klar? twitler hem kendi hesaplar?nda hem hashtag alt?nda hemde bu mobil yaz?l?m?n sayfas?nda görüntülenecek. Daha sonra daha

  $1246 (Avg Bid)
  $1246 Média
  14 ofertas
  iphone uygulama Encerrado left

  Kredi kart? kampanyalar? için bir iphone uygulamas? yapt?rmak istiyorum. Detaylar?n? alta ekledim umar?m yeterli olur. Kullan?c? uygulamay? ilk açt?g? zaman kredi/banka kartlar?n? tan?mlayacak. Daha sonra bu kartlar? ekleyip ç?karabilecek. Her kart için hangi bankan?n oldugu ve bankan?n hangi kart? oldugu tan?ml? olacak. (Örnek : Denizbank - Bonus

  $574 (Avg Bid)
  Destacado
  $574 Média
  6 ofertas
  cv kay?t sistemi Encerrado left

  akademik cv veritaban? ve kay?tlar?n istatistiklerin tutuldu?u bir web sitesi yapt?r?lacakt?r. Site yeni web teknolojileri kullan?larak seo uyumlu yap?lacakt?r. ?lgilenen arkada?lara örnek sistem linki gönderilecektir.

  $452 (Avg Bid)
  $452 Média
  6 ofertas
  Jaga Irc Based Game Encerrado left

  ...bildi?imiz klasik okey oyununun online hale getirilmi? versiyonudur. Java program?na sahip tüm sistemlerde çal???r. Aplet siteniz için özel olarak ?ifrelenecek ve ömür boyu kullan?m hakk?na sahip olacaks?n?z. ÖZELL?KLER 1) Kolay ?ekilde üye olabilme seçene?i. 2) Misafir üyelere hizmet verebilme seçene?i 3) Üyeler ara...

  min $6225
  min $6225
  0 ofertas
  agememoir.com Encerrado left

  ...gönderebilirsiniz. Baz? sitelerde oldu?u gibi ki?i eklerken ilginç karakterler yazman?za gerek yoktur. Üye olurken ak?ll? yaz?l?m sayaseinde bir IP üzerinden maksimum 4 kullan?c? olu?turabilmektesiniz. Site içerisinde +18 içeri?e yaz?l?msal olarak izin verilmedi?inden gönül rahatl???yla kay?t olabilirsiniz. Ve daha binlerce

  $9461 (Avg Bid)
  $9461 Média
  9 ofertas

  Web sitemizin kullan?m ?artlar? ve gizlilik politikas? 7 sayfal?k bir döküman olarak Türkçeden ?ngilizceye çevirilecektir. Çeviri kaliteli olmal? ve h?zl? olmal?. Daha önceden çevirdi?iniz örnekler varsa gönderiniz.

  $60 (Avg Bid)
  $60 Média
  1 ofertas

  ...Uygulamas? a. Mobil uygulama süreçlerinin ayn?s? Facebook uygulamas?nda da yer alacak. b. Mesaj olarak email adresi olanlara email, GSM no olanlara SMS gönderilebilecek. Di?er kullan?c?lara Facebook üzerinden davet gönderilecek. c. Referans Abone TC Kimlik No ile takip edilecek ve Mobil Uygulama ve Facebook üzerinden gönderdi?i davetler tekrar ol...

  $2000 (Avg Bid)
  $2000 Média
  6 ofertas

  ...101, batak, tavla gibi. Bu oyunlar bir websitesi aracılığı ile online olarak çok kullanıcı ile oynanacaktır ve tercihen smartfoxserver ile çalıÅ

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Média
  1 ofertas

  ...Projelerde benzerlikler olabilir ancak birbirinin aynı olmamalı. İsi alan kisi bir hafta kadar hesapların ve projelerin sirkulasyonunu saglayacak ve bazı kullanıcılar icin yorum ve puanlama yapacak. Bazı detaylar daha var, onları gonderecegim. Cesitliligi saglayabilecek kisiler teklif versin lutfen

  $50 (Avg Bid)
  $50 Média
  1 ofertas

  ...olabilir ancak birbirinin aynı olmamalı. İşi alan kişi bir hafta kadar hesapların ve projelerin sirkülasyonunu sağlayacak ve bazı kullanıcılar için yorum ve puanlama yapacak. Bazı detaylar daha var, onları göndereceğim. Çeşitliliği sağlayabilecek kişiler

  $30 - $50
  $30 - $50
  0 ofertas

  ...olabilir ancak birbirinin aynı olmamalı. İşi alan kişi bir hafta kadar hesapların ve projelerin sirkülasyonunu sağlayacak ve bazı kullanıcılar için yorum ve puanlama yapacak. Bazı detaylar daha var, onları göndereceğim. Çeşitliliği sağlayabilecek kişiler

  $30 - $50
  $30 - $50
  0 ofertas

  Hazırlamakta oldugum blogda kullanılmak uzere 3 adet 150-200 kelimelik makaleye ve 10 adet konuyla ilgili fotografa ihtiyacim var. Bu proje, buyuk bir projenin kucuk bir bolumu. Arastirma yetileri harikulade, yazi yetisi super, anlama ve kavrama yetisi olaganustu kisiler basvurmali. Size 15-20 adet anahtar kelime verecegim. Bu kelimeleri

  $88 (Avg Bid)
  $88 Média
  3 ofertas
  java games Encerrado left

  i need java programmer for online games project (Rummikub,bac...sesli vs olmasi gerekmiyor ama olursa da olur.puanlı güzel grafiklere sahip ve oda açma gibi ozellikleri olan klasik mynet okey tarzı bi sistem istiyorum benim mysql kullanıcı tablomu kullanabilmeli çünkü hazır arkadaşlık sistemime entegre edecegim.

  $531 (Avg Bid)
  $531 Média
  15 ofertas

  ...Yapımı Özgün Tasarım Kişiye Özel Sanat Eserleri" Task 2: Small to-be-hyperlinked pictures with text on them: a) Kullanıcı Girişi, b) Üye Ol, c) Hediye Listesi, d) Sipariş Takibi These should be similar to Order Status, My Account written in the

  $52 (Avg Bid)
  $52 Média
  12 ofertas

  ajax kontrollü datagrid nesnesi tasarlanacak..Ajax kullanılarak kayıt ekleme, silme, edit etme, sort, paging işlemleri gerçekleşecek... ocak 3 teslim kodlar özgün olmalı ve hazır bileşen kullanılmamalı.. İlgilenen arkadaşlar özelime yazsın tam istenenlerin bulunduğu dökümanları

  $30 - $40
  $30 - $40
  0 ofertas