Encerrado

Model thông báo comment cho bài viết giống facebook - open to bidding

Mình có danh sách các bài viết. mỗi bài viết sẽ có các comment. khi người dùng comment vào bài viết nào đó. thì trang quản trị admin sẽ hiển thông báo sổ xuống giống như face vậy. và khi click vào xem tất cả thì sẽ hiện danh sách comment mới chưa xem. Khi click vào 1 trong danh sách comment này sẽ dẫn cái link đến bài viết đó.

Ứng dụng real-time. ASP.NET MVC 5 hoặc hơn

Habilidades: .NET, ASP.NET, Programação C#, MVC, VB.NET

Ver mais:

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #16293332

4 freelancers are bidding on average ₫3805555 for this job

khp31

Skills : .Net Core 2, Angular CLI, Angular 5, Angular 4, Angular2, Angular Js, C# .Net, MVC , HTML5, CSS3, Bootstrap, Typescript, Javascript, Jquery, ASPBOILERPLATE, Twilio, Kendo UI, Google API, Mobile Jquery,WPF, W Mais

₫3444444 VND in 90 dias
(32 Comentários)
5.3
Agiletechstudio

Sir i read your initial requirements and i have some question regarding to your [url removed, login to view] we discuss it on chat ?

₫2777777 VND in 3 dias
(10 Comentários)
4.1
₫3333333 VND in 3 dias
(4 Comentários)
2.9
anatolygenay123

Hello. ASP.NET expert! ......................................................................................

₫5666666 VND in 3 dias
(0 Comentários)
0.0