Encerrado

bản dịch tiếng việt

Tôi có một tài liệu 58 trang bằng tiếng Việt mà tôi đang muốn dịch sang tiếng Anh. Tài liệu chứa rất nhiều dữ liệu kỹ thuật và thông tin nhà cung cấp nên có rất nhiều khoảng cách, bảng và số không cần dịch, vì vậy về cơ bản không phải là 58 trang văn bản.

Habilidades: Tradutor de Japonês, Tradutor de Coreano, Chinês Tradicional (Taiwan), Odd Jobs

Sobre o Cliente:
( 0 comentários ) Seoul, Korea, Republic of

ID do Projeto: #32563436

1 freelancer está ofertando em mádia $20 para esse projeto

khanma1585

Dear Client, Welcome to Freelancer.com. I’m a native Vietnamese Speaker living in Germany since 2011. I am a chemist & MsD in Chemistry. I am here to assist you with translate your 58 page document from Vietnamese to Mais

$20 USD / hora
(2 Comentários)
1.4