Em Andamento

[url removed, login to view], [url removed, login to view],[url removed, login to view],[url removed, login to view],[url removed, login to view]

Những dự án này tôi làm về các mặt như giới thiệu doanh nghiệp và phát triển về thương mại điện tử ...

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Ver mais: ajax org chart, rephrase world today, today jobtrac bid, freshest proxies today, today inbox mailer php, mysql today, flash site today, translation spanish dont today, mssql today

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #6781129

Premiar a:

zivisor

Chào bạn, Tôi đã xem qua những dự án, tôi không hiểu công việc mà bạn muốn hướng đến. Hay với mục đích khác? Regard,

$555 USD em 10 dias
(1 Comentário)
0.0

2 freelancers estão ofertando em média $417 para este trabalho

zed1603

van co the cung cap them thong tin cho minh ve viec lam ko

$278 USD in 7 dias
(0 Comentários)
0.0